Universitat Rovira i Virgili

Seguiment i acreditació

A partir de la implantació del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat, d'acord amb les directrius d'AQU, i per tal de garantir la qualitat i adequació de les titulacions, es publica periòdicament informació actualitzada, imparcial i objectiva, tant quantitativa com qualitativa, fent un seguiment periòdic del seu desenvolupament.

Les titulacions se sotmeten periòdicament a un procés d'acreditació que validi el seu caràcter oficial.


► Informes de seguiment i d’acreditació

> Cursos 2020-21 i 2021-22


> Cursos 2018-19 i 2019-20


> Curs 2018-19


> Curs 2017-18


> Cursos 2015-16 i 2016-17


> Curs 2014-15


> Curs 2013-14


> Curs 2012-13


> Curs 2011-12


> Curs 2010-11


> Curs 2009-10

Indicadors