Universitat Rovira i Virgili

Garantia de la qualitat

D'acord amb el compromís de transparència que s'exigeix a les institucions universitàries en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), les universitats han de disposar d'una política de qualitat i d'un sistema de garantia interna de la qualitat (SIGQ) formalment establerts i públicament disponibles.

La URV ha definit la seva política i estratègia en l'àmbit de la qualitat docent, així com les responsabilitats en l'assegurament de la qualitat dels ensenyaments.

La URV fa públic el seu compromís amb la qualitat mitjançant la política de qualitat.

Dins d'aquest context, l’FCJ ha implementat i desplegat un Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ) que garanteix la qualitat de les titulacions que estan dins del seu abast i la seva millora contínua.

En aquest sentit, l’FCJ s'ha dotat d'una política de qualitat pròpia, que serveix de guia estratègica per a totes les accions que es desenvolupin.

Els òrgans de govern implicats en la qualitat a la FCJ són:

► La responsable del SIGQ, la Dra. Àngels Galiana, té com a encàrrec garantir l’establiment, implantació i manteniment dels processos necessaris pel correcte desenvolupament del SIGQ. A més recopila i analitza els resultats per fer propostes de millora i rendeix comptes del desenvolupament del SIGQ.

► La Comissió de Qualitat, garanteix la implantació i efectivitat del SIGQ en les titulacions que s’imparteixen a la FCJ, en un marc de gestió per processos i amb un compromís de millora continuada. També se n’encarrega de realitzar el seguiment de les implantacions del SIGQ i proposa modificacions i millores. Està formada per:

- La responsable del SIGQ: Dra. Àngels Galiana

- Una representant de responsables de grau: Dra. Maria Victòria Forns (Grau de Treball Social)

- Una representant de coordinació de màster: Dra. Carmen Gómez ( MUDEC)

- Un representant dels estudiants: Sr. Aarón Simón Brown (estudiant del grau de Dret i membre Junta de Facultat)

- La Tècnica de Suport a la Qualitat Docent: Sra. Marta Viñas