Universitat Rovira i Virgili

Garantia de la qualitat

La millora continua es garanteix a partir del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat certificat i de l’Acreditació Intitucional de l’FCJ

[Certificat SIGQ]

[Informe de certificació del SIGQ]

[Certificat Centre Acreditat]

[Informe Centre Acreditat]

D'acord amb el compromís de transparència que s'exigeix a les institucions universitàries en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), les universitats han de disposar d'una política de qualitat i d'un sistema intern de garantia de la qualitat (SIGQ) formalment establerts i públicament disponibles.

La URV ha definit la seva política i estratègia en l'àmbit de la qualitat docent, així com les responsabilitats en l'assegurament de la qualitat dels seus ensenyaments.

La URV fa públic el seu compromís amb la qualitat mitjançant la seva política de qualitat.

Dins d'aquest context, la Facultat de Ciències Jurídiques (FCJ) ha implementat i desplegat un Sistema Intern de Garantia de la Qualitat que garanteix la qualitat de les titulacions que estan dins del seu abast i la seva millora contínua.

En aquest sentit, l’FCJ s'ha dotat d'una política de qualitat pròpia, que serveix de guia estratègica per a totes les accions que es desenvolupin.

Els òrgans de govern implicats en la qualitat a l’FCJ són:

► La responsable del SIGQ, la Dra. Àngels Galiana, té com a encàrrec garantir l’establiment, implantació i manteniment dels processos necessaris pel correcte desenvolupament del SGIQ. A més, recopila i analitza els resultats per fer propostes de millora i rendeix comptes del desenvolupament del SIGQ.

► La Comissió de Qualitat, garanteix la implantació i efectivitat del SIGQ en les titulacions que s’imparteixen a l’FCJ, en un marc de gestió per processos i amb un compromís de millora continuada. També se n’encarrega de realitzar el seguiment de les implantacions del SIGQ i proposa modificacions i millores.