Universitat Rovira i Virgili

Preguntes freqüents de grau i doble grau

|Alt imatge|

1. Tinc dubtes sobre qüestions relacionades amb el meu rendiment/desenvolupament acadèmic o futur professional. A qui m’he de dirigir?

La Facultat de Ciències Jurídiques disposa d'un Pla d'Acció Tutorial proporcionant un tutor/a acadèmic que pot acompanyar-te al llarg del Grau. Consulta aquí la informació.

2. M’agradaria ser delegat/da o membre d’algun òrgan representatiu de la Facultat de Ciències Jurídiques. Amb qui puc informar-me?

Ser delegat/da implica representar a la resta d'estudiants d'un grau dins la Facultat o la Universitat. És un paper important que permet traslladar i canalitzar les inquietuds, necessitats i opinions de l'estudiantat a les autoritats acadèmiques i administratives. Un sistema de delegats/des coordinats/des i implicats/des facilita molt el diàleg entre el conjunt d'estudiants i els docents i beneficia en una experiència acadèmica més satisfactòria.

Si hi estàs interessat, contacta amb el/la coordinador/a del teu ensenyament i t'informarà de tots els procediments que cal seguir. Gràcies per la teva implicació!

3. Què he de fer quan per causes de força major no puc assistir a un examen/prova avaluativa?

Aquesta qüestió està prevista a la normativa de grau i màster de la URV en el curs lectiu que s'està matriculat i a la guia de coordinació acadèmica i docent dels Graus de l'FCJ.

Quan l'estudiant, per causes de força major, no pugui assistir a una activitat avaluativa, abans de la data establerta pot sol·licitar al Centre que s'acordin mesures alternatives. S'entén que les causes de força major han d'estar relacionades bàsicament amb malalties o accidents que hagi pogut patir l'estudiant. S'ha d'acreditar a través d'un certificat mèdic oficial, informe d'urgències o document similar, en el qual consti el període previst de convalescència. En aquest supòsit s'hi inclouen també l'estudiantat que representi la URV en competicions oficials, així com els/les estudiants que tinguin el reconeixement d'esportistes d'alt nivell quan assisteixin a competicions nacionals o internacionals. El Centre, però, pot acceptar altres causes de gravetat similar. En casos excepcionals, quan la causa que ha motivat la no presentació era imprevisible abans de la realització de l'activitat avaluativa, l'estudiant ho podrà sol·licitar fins a set dies després que s'hagi dut a terme.

La sol·licitud s'ha de fer mitjançant una instància genèrica en línia. Ha de constar d'un escrit raonat, dirigit a la Facultat de Ciències Jurídiques i al/la responsable de l'ensenyament corresponent, a més de la justificació documental pertinent.

Advertència: la presentació d'un document fals és una infracció prevista en la Llei 3/2022, de 24 de febrer, de convivència universitària i que pot comportar l'activació del règim disciplinari previst en aquesta, que pot suposar l'expulsió del centre.

4. Puc demanar un canvi d’examen/prova avaluativa si es solapen vàries proves el mateix dia i hora?

Seguint la guia de coordinació acadèmica i docent dels Graus de l'FCJ, si tens matriculades assignatures de diferents cursos i se solapa una prova avaluativa/examen el mateix dia i en la mateixa franja horària, pots demanar un canvi d’hora i/o dia. La sol·licitud s'ha de fer al professorat de les assignatures en qüestió. S'haurà d'acreditar la coincidència, com a mínim, set dies naturals abans de la realització de la prova.

El professorat afectat intentarà acordar una alternativa de dates o horari en el termini de dos dies hàbils des de la sol·licitud, comunicant-li a l'estudiant.

En el cas que no hi hagi acord, el professorat afectat informarà immediatament al/la coordinador/a de grau, qui resoldrà el canvi atenent als criteris que s'estableixen en l'art. 27 i informarà al professorat, que haurà d'adaptar-se i comunicar el canvi a l'estudiant.

5. Puc sol·licitar millorar la nota en segona convocatòria d’una assignatura aprovada en primera convocatòria?

Sempre que la normativa acadèmica de grau i màster del curs vigent ho permeti i d'acord amb el que estableix la guia de coordinació acadèmica i docent dels Graus de l'FCJ, l'estudiant que, un cop superada una assignatura en primera convocatòria, vulgui millorar la nota obtinguda dins d'aquell mateix curs acadèmic, haurà de presentar una sol·licitud en el termini màxim de dos dies hàbils des de la publicació de la nota final de l'assignatura. La sol·licitud s'ha de fer mitjançant una instància genèrica en línia. Ha de constar d'un escrit raonat, dirigit a la Facultat de Ciències Jurídiques i al/la responsable de l'ensenyament corresponent, indicant que coneix la normativa i accepta que renuncia a la qualificació obtinguda a la primera convocatòria i que la nova qualificació substituirà l'anterior, tant si s'ha millorat com si no.

En funció dels arguments presentats per l'estudiant, s'autoritzarà o no la petició i s'informarà al professorat de l'assignatura en qüestió. En el cas que s'autoritzi, l'estudiant s'avaluarà segons la forma i calendari previst per la segona convocatòria.

6. En quina llengua es fan les classes a la URV?

A la URV s'imparteix la docència en català, en castellà i en anglès. Segons l'Estatut de la URV i la Llei de política lingüística del Parlament de Catalunya, el català ha de ser la llengua d'ús normal a la docència universitària. Tot i així, el professorat i l'alumnat tenen dret a expressar-se en la llengua oficial que prefereixin (català o castellà).

Consulta el FAQS sobre la política lingüística de la URV.

7. En quina llengua es fan els exàmens/proves avaluatives a la URV?

Els enunciats d'exàmens i d'altres activitats d'avaluació (orals i escrits) s'ofereixen en la llengua en què s'imparteix l'assignatura o grup classe, anunciada durant la matrícula. Els estudiants poden contestar els exàmens i lliurar els treballs i altres materials avaluadors en català o en castellà (o en altres llengües si així ho preveu l'assignatura).

Consulta el FAQS sobre la política lingüística de la URV.

8. Com a estudiant, tinc dret a demanar que es canviï la llengua d’una classe?

No. D'acord amb els principis de transparència i de seguretat lingüística, la llengua de docència s'anuncia prèviament a la guia docent i no es modifica posteriorment.

Consulta el FAQS sobre la política lingüística de la URV.

9. Què he de fer si tinc dubtes sobre les pràctiques externes?

A la web de l'FCJ trobaràs la informació. En cas de dubtes concrets has de contactar amb la persona que coordina les practiques externes del teu Ensenyament.

10. Puc avançar o endarrerir les pràctiques externes?

Per sol·licitar-ho cal complir amb els requisits que preveu l'art. 12 de la guia de pràctiques externes dels estudiants de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili.

11. Puc avançar el Treball de Fi de Grau (TFG)?

Cal tenir en compte que és excepcional i que cal complir els requisits de l'art. 4.2 a) i b) i les implicacions sobre la qualificació de l'art. 4.2 c) de la guia de l'assignatura "Treball de Fi de Grau" de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili.

12. Tinc dubtes sobre fer una estada de mobilitat (ERASMUS+, SICUE o MOU). Què he de fer?

Consulta el que hi ha publicat a la pàgina web de l'FCJ i l'International Center de la Universitat i en cas de dubte contacta amb la persona que coordina la mobilitat a l'FCJ.

13. Crec que necessito atenció psicològica. On he de dirigir-me?

La URV disposa d'un Servei d'Atenció Psicològica a l'Estudiant (SAP), un recurs destinat a oferir suport i atenció psicològica a l'estudiantat del centre. A través del SAP, aquest pot accedir a ajuda psicològica professional per abordar qüestions emocionals que puguin afectar al seu benestar i al rendiment acadèmic, amb l'objectiu d'afavorir la seva adaptació a l'àmbit universitari, facilitat l'estabilitat emocional i millor els resultats. Aquest servei ofereix orientació i suport psicològic individual, tallers i activitats grupals, així com conferències i xerrades.

Si creus que ho necessites, sol·licita una cita amb el Servei d'Atenció Psicològica a l'Estudiant.

14. Tinc diagnosticada una diversitat funcional. Què he de fer per sol·licitar mesures adaptades per a la realització d’exàmens o activitats avaluatives?

La URV disposa d'un Servei d'Atenció a les Persones amb Diversitat Funcional, un recurs destinat a oferir suport i atenció a les persones amb diversitat funcional, sigui física, sensorial, psíquica o cognitiva, amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i garantir l'accessibilitat i la inclusió dels estudiants amb diversitat funcional per tal que puguin desenvolupar la seva vida universitària amb normalitat.

Per qualsevol consulta o sol·licitud, t'has de dirigir al Servei d'Atenció a les Persones amb Diversitat Funcional, que valorarà les teves circumstàncies i farà arribar a la persona responsable del teu ensenyament les mesures a adoptar, si s'escau, qui a la vegada informarà al professorat de les assignatures en les que estiguis matriculat/da.

15. Quan puc sol·licitar l’aprovat global (per compensació) i en quin termini?

Només quan compleixis amb tots els requisits que exigeix la normativa i en el termini que aquesta estableix i que està en relació amb el tancament d'actes que preveu el calendari acadèmic del curs en el que es sol·licita.