Universitat Rovira i Virgili

Pràctiques externes - Grau de Relacions Laborals i Ocupació

Pràctiques externes és una assignatura obligatòria de segon quadrimestre del quart curs del grau del Grau de Relacions Laborals i Ocupacions dret que consta de nou crèdits. Consisteix en una estada en una entitat col·laboradora (empreses privades, entitats i organismes del sector públic, fundacions i/o ONG) per realitzar 200 hores de formació en lloc de treball.

Tot i que l'estada es duu a terme com a norma general durant el segon quadrimestre és a partir de setembre del mateix curs que té inici el procés d'assignació de plaça. Si l'estudiant compleix els requeriments acadèmics pot sol·licitar l'avançament de pràctiques al setembre o al febrer, segons el cas.

La FCJ elabora un llistat d'entitats col·laboradores que seran les que s'ofereixen als estudiants matriculats. Per a l'elaboració d'aquest llistat s'accepten propostes dels propis estudiants. En cas que l'estudiant tingui una proposta caldrà que es posi en contacte amb el coordinador/a. En tot cas, aquesta proposta caldrà fer-la abans del mes de finals d'octubre del mateix curs. En el cas de ser acceptada la proposta l'entitat passarà a formar part del llistat definitiu que s'oferirà a tots els estudiants. No es fan assignacions directes estudiant-entitat, encara que l'estudiant estigui realitzant pràctiques extracurriculars a l'entitat proposada.

El procés d'assignació de plaça està sotmès a uns criteris reglats i objectius. L'estudiant haurà d'indicar les seves preferències de tria de plaça del llistat d'entitats. En cas que més d'un estudiant triï la mateixa plaça serà la nota de l'expedient acadèmic el criteri decisori. Les úniques excepcions a aquest criteri es fan en el marc del Pla d'atenció a la discapacitat de la URV.

Excepcionalment, d'acord amb la normativa, els estudiants que es trobin en una estada de mobilitat durant el curs en el qual hagin matriculat també les pràctiques externes, hauran de dur a terme l'estada en pràctiques durant els mesos de juny i/o juliol. En aquest cas, és responsabilitat de l'estudiant comunicar aquesta situació al coordinador/a a l'inici del curs acadèmic.