Universitat Rovira i Virgili

Pràctiques externes - Doble Grau de Dret i Relacions Laborals i Ocupació

Pràctiques externes és una assignatura obligatòria de segon quadrimestre del cinquè curs del doble grau de Dret i Relacions Laborals i Ocupació que consta de nou crèdits. Consisteix en una estada en una entitat col·laboradora (per exemple, despatxos d'advocats, procuradors, notaris, registradors, empreses, administracions públiques, com ajuntaments, diputació, consells comarcals, Agència Catalana de Consum i també oficines judicials).

Tot i que l'estada es duu a terme com a norma general durant el segon quadrimestre és a partir de l'octubre del mateix curs que té inici el procés d'assignació de plaça.

La FCJ elabora un llistat d'entitats col·laboradores que seran les que s'ofereixen als estudiants matriculats. Per a l'elaboració d'aquest llistat s'accepten propostes dels propis estudiants. En cas que l'estudiant tingui una proposta caldrà que es posi en contacte amb les coordinadores . En tot cas, aquesta proposta caldrà fer-la abans del mes de novembre del mateix curs. En el cas de ser acceptada la proposta l'entitat passarà a formar part del llistat definitiu que s'oferirà a tots els estudiants.

El procés d'assignació de plaça està sotmès a uns criteris reglats i objectius. L'estudiant haurà d'indicar les seves preferències de tria de plaça del llistat d'entitats. En cas que més d'un estudiant triï la mateixa plaça serà la nota de l'expedient acadèmic el criteri decisori.

Excepcionalment, d'acord amb la normativa, els estudiants que es trobin en una estada de mobilitat durant el curs en el qual hagin matriculat també les pràctiques externes, hauran de dur a terme l'estada en pràctiques durant els mesos de juny i/o juliol.