Universitat Rovira i Virgili

Pràctiques externes - Grau de Treball Social

El Practicum d'Intervenció és una assignatura obligatòria anual de quart curs del Grau de Treball Social que consta de 18 crèdits. El seu objectiu general es centra en posar en contacte als estudiants amb els diferents àmbits i activitats de la realitat professional, a través d'una estada de formació de 345h. de pràctiques en entitats col·laboradores externes a la Facultat (Entitats del sector públic i privat, Fundacions, Associacions, ONG's, etc.) i sota la supervisió d'un tutor/a de pràctiques professional i un altre/a acadèmic/a.

L'estada es duu a terme, com a norma general, des de la tercera setmana d'octubre fins la primera de maig de cada curs acadèmic i és a partir de setembre del mateix curs que té inici el procés d'assignació de places.

La coordinadora del Practicum d'Intervenció elabora un llistat de les places ofertades per les entitats col·laboradores que seran les que s'oferiran als estudiants matriculats. Per a l'elaboració d'aquest llistat la coordinadora valorarà també les possibles propostes dels propis estudiants, sempre que la facin abans de la segona quinzena de setembre del mateix curs. En el cas de que la proposta sigui acceptada passarà a formar part del llistat definitiu que s'oferirà a tots els estudiants a mitjans de setembre. No es fan assignacions directes estudiant-entitat, encara que l'estudiant estigui realitzant pràctiques extracurriculars a l'entitat proposada.

El procés d'assignació de plaça està sotmès a uns criteris reglats i objectius. L'estudiant haurà d'indicar les seves preferències de tria de plaça del llistat d'entitats. En cas que més d'un estudiant triï la mateixa plaça serà la nota de l'expedient acadèmic el criteri decisori. Les úniques excepcions a aquest criteri es fan en el marc del Pla d'atenció a la discapacitat de la URV o en funció dels possibles requisits marcats per les Entitats acollidores (disponibilitat de cotxe, assignatures optatives cursades, residir en un territori diferent al del centre de pràctiques, etc.)

Excepcionalment, d'acord amb la normativa, els estudiants que es trobin en una estada de mobilitat durant el curs en el qual hagin matriculat també les pràctiques externes, hauran de dur a terme l'estada en pràctiques de forma intensiva durant el primer i/o segon quadrimestre i amb una oferta limitada de places i àmbits.