Universitat Rovira i Virgili

Menció dual en el Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans

La Menció dual és un model formatiu que es desenvolupa de manera compartida entre la Universitat i una entitat col·laboradora i que permet a l'estudiant del Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans desenvolupar competències complementàries a les acadèmiques (treball en equip, responsabilitat, etc.), així com descobrir el funcionament diari de l'empresa i assolir coneixements, destreses i habilitats necessàries per exercir una professió i respondre a les necessitats específiques de les organitzacions. És una via de formació per millorar l'ocupabilitat i el desenvolupament individual, incrementar l'adequació i la continuïtat entre les exigències del món professional i la formació inicial de l'alumnat i aconseguir una major eficiència econòmica i integració social.

Crèdits acadèmics de la Menció dual

61 crèdits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), repartits en diferents assignatures de tercer i quart curs del grau, que impliquen estades formatives a l'entitat col·laboradora.

Períodes de realització de la Menció dual

La Menció dual es durà a terme en tres estades repartides al segon quadrimestre de tercer curs del grau i al primer i segon quadrimestre de quart curs:

 • Estada 1 - 3r curs - 2n quadrimestre: corresponent als 12 crèdits de l'assignatura Estada Dual a l'Empresa I, i als 6 crèdits de l'assignatura Reptes de Gènere a les Organitzacions.
 • Estada 2 - 4t curs - 1r quadrimestre: corresponent als 11 crèdits de l'assignatura Estada Dual a l'Empresa II, i als 6 crèdits de l'assignatura Reptes en Drets Humans i Medi Ambient a les Organitzacions.
 • Estada 3 - 4t curs - 2n quadrimestre: corresponent als 9 crèdits de l'assignatura Pràctiques Externes, 9 crèdits de l'assignatura Estada Dual a l'Empresa III i 8 crèdits del Treball de Fi de Grau.

Hores de l'estudiant en l'entitat col·laboradora

Les hores que l’estudiant haurà de realitzar en l’entitat col·laboradora són les següents:

 • Estada 1 - 3r curs - 2n quadrimestre: un total de 345 hores, de les quals 285 corresponen a Estada Dual a l'Empresa I i 60 hores a l'assignatura de Reptes de Gènere a les Organitzacions.
 • Estada 2 - 4t curs - 1r quadrimestre: un total de 320 hores, de les quals 260 corresponen a Estada Dual a l'Empresa II i 60 a l'assignatura de Reptes en Drets Humans i Medi Ambient a les Organitzacions.
 • Estada 3 - 4t curs - 2n quadrimestre: un total de 510 hores, de les quals 200 corresponen a les Pràctiques Externes, 210 a Estada Dual a l'Empresa III i 100 hores al Treball de Fi de Grau.

Activitats a dur a terme per part de l'estudiant a l'entitat col·laboradora

Les activitats que l’estudiant haurà de dur a terme a l’entitat col·laboradora són les següents, en funció de l’assignatura que estigui cursant:

 • Estada Dual a l'Empresa I: l'objectiu principal serà l'observació i el coneixement de l'entitat. A la primera fase, l'estudiant anirà observant l'entorn professional, els diferents departaments, els processos, els llocs de treball, la cultura organitzativa, els problemes de l'empresa, etc. Aquesta observació és alhora experiencial, ja que l'estudiant haurà de contribuir a través de tasques tutoritzades, guiades i supervisades pel tutor/a d'empresa.
 • Estada Dual a l'Empresa II: l'objectiu serà aplicar a un departament de l'empresa les funcions que corresponguin al personal d'aquesta. Les activitats es realitzaran al departament de recursos humans (o àrea equivalent) on l'estudiant desenvoluparà les diferents activitats pròpies del mateix sota supervisió.
 • Estada Dual a l'Empresa III: l'estada suposarà l'assumpció de responsabilitats per part de l'estudiant al departament de RRHH o afí en el qual haurà de desenvolupar les competències integrant variables d'ordre tècnic, organitzatiu i humà. A més, els estudiants hauran d'aplicar els coneixements teoricopràctics a una problemàtica de l'empresa.
 • Reptes de Gènere a les Organitzacions i Reptes en Drets Humans i Medi Ambient a les Organitzacions: l'entitat proposarà un tema de treball relacionat amb l’objecte d'estudi de cadascuna de les dues assignatures (pot tenir distints objectius, per exemple d’analitzar una situació, proposar un canvi o avaluar una política que l'empresa està implementant), el/la tutor/a acadèmic avaluarà i si escau acceptarà la proposta. L'entitat s'assegurarà que l'estudiant disposi de documentació i dades necessàries per elaborar el treball.
 • Treball de Fi de Grau: l'entitat proposarà un tema de treball, el/la tutor/a acadèmic avaluarà i si escau acceptarà la proposta. L'entitat s'assegurarà que l'estudiant disposi de documentació i dades necessàries per elaborar el treball. De les 200 hores que corresponen a l'elaboració del treball 100 es podran desenvolupar dins de l'empresa, per tal de demanar la informació necessària. Una persona que designi l'empresa formarà part del tribunal del treball.

Tipus de contracte de l'estudiant

Contracte de Formació en Alternança, regulat a l'article 11.2 de l'Estatut dels Treballadors (ET), segons la nova redacció del Real decret llei 32/2021, de 28 de desembre.

Jornada laboral màxima de l'estudiant (art. 11.2 de l'ET)

La jornada laboral màxima de l’estudiant en l’entitat col·laboradora serà la següent:

 • 3r curs del grau: La jornada màxima és el 65% de la jornada màxima prevista al conveni col·lectiu, o la màxima legal, al seu defecte (26 hores setmanals respecte a una jornada màxima de 40).
 • 4t curs del grau: La jornada màxima és el 85% de la jornada màxima prevista al conveni col·lectiu, o la màxima legal, al seu defecte (34 hores setmanals respecte a una jornada màxima de 40).

Retribució mínima de l'estudiant (art. 11.2 de l'ET)

La retribució mínima que haurà de percebre l’estudiant serà la següent:

 • 3r curs del grau: La remuneració mínima serà el 60% del salari fixat al conveni col·lectiu o, al seu defecte, el salari mínim interprofessional, en proporció a la jornada setmanal contractada.
 • 4t curs del grau: La remuneració mínima serà el 75% del salari fixat al conveni col·lectiu o, al seu defecte, el salari mínim interprofessional, en proporció a la jornada setmanal contractada.

Selecció dels estudiants per cursar la Menció dual

El procés de selecció es portarà a terme al final del curs anterior a l'inici de les estades i començarà amb l'oferta de places que les empreses ofereixen a la Facultat.

A partir d'aquí s'inicia el procés de selecció de candidats/tes, que seguirà les següents fases:

 • Preselecció Facultat: abril-maig.
 • Selecció Facultat: maig.
 • Selecció Empresa: juny.

A la fase de preselecció per part de la Facultat es valoraran els següents criteris (màxim 75 punts):

 • Nombre de crèdits aprovats fins al moment de la sol·licitud >= 90 ECTS (condició necessària per ser elegible).
 • Nota mitjana obtinguda a l'expedient acadèmic de la titulació de Relacions Laborals i Recursos Humans (màx. 25 punts).
 • Currículum Vitae (màx. 35 punts).
 • La carta de motivació, en què s'expliquen les raons per les quals es vol fer aquest itinerari (màx. 15 punts).

Els candidats o candidates que a la fase de preselecció superin els 40 punts accediran a la següent fase del procés de selecció.

En aquesta segona fase es realitzaran les entrevistes personals, on es valorarà l'adequació de les característiques personals dels candidats i candidates als objectius de l'itinerari de Formació Dual (responsabilitat, treball en equip, interès per aprendre, companyerisme, proactivitat, autonomia, etc.). Podrien fer-se altres proves de selecció que s'anunciarien per endavant.

A la darrera fase es farà l'acceptació.

Conveni entre la URV i l'entitat col·laboradora

La URV i l'entitat col·laboradora hauran de signar un Conveni Marc de Col·laboració Educativa, d'acord amb el que estableix la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, amb vigència per a 4 anys. Dintre d'aquest conveni marc se signarà un conveni específic per a cada una de les estades formatives acordades.

En aquests convenis es concretaran el projecte formatiu a desenvolupar i s'indicaran les obligacions de les parts, els mecanismes de tutoria i avaluació i la resta de les condicions que es considerin necessàries per a la correcta realització del projecte formatiu comú.