Universitat Rovira i Virgili

PROCEDIMENT

L'homologació dels diferents ensenyaments de la Facultat de Ciències Jurídiques (endavant FCJ) es condiciona a la superació dels requisits formatius complementaris, consistents en la superació d'una prova conjunta d'aptitud.

Aquesta "prova conjunta" de totes les matèries objecte d'homologació  consistirà en la superació d'un examen escrit, amb dues preguntes teòriques per a cada matèria que l'alumne d'homologació necessiti superar, segons la seva resolució ministerial.

La Comissió d'homologació de la Facultat aprovarà la resolució definitiva de la prova d'homologació.

A cada curs acadèmic hi hauran dues convocatòries: gener i juny.

IMPORTANT