Universitat Rovira i Virgili

MATRÍCULA I PROVA

Matrícula

Les persones interessades en realitzar la prova de conjunt per a l'homologació del seu títol hauran de formalitzar la corresponent matrícula a la Secretaria de Gestió Acadèmica del campus Catalunya dins dels següents terminis improrrogables:

Del 8 al 12 de maig de 2017

Data de la prova

La prova corresponent a la convocatòria de gener de 2015 es realitzarà el dijous 8 de juny de 2017, a les 10 hores a la Sala de Reunions del Deganat de la Facultat.